திட்டமிட்டே உடைக்கப்படுகின்றனவா தலைவர்களின் சிலைகள்? | கேள்வி நேரம்